Bodemproblematiek

Een verontreinigde bodem, dat is eigenlijk nooit goed nieuws. De overheid kan u zelfs verplichten de grond te saneren als de verontreiniging een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid. Dit geldt voor particulieren en bedrijven, maar ook voor de verschillende overheden zoals provincie, gemeente en waterschap. Daarom is het voor u belangrijk om te weten of de grond die u in uw bezit heeft, of gaat aan- of verkopen, verontreinigd is.

Direct contact opnemen
Verontreinigde bodem

Als er op uw perceel bodemverontreiniging aanwezig is en u dient de grond te saneren, dan is het noodzakelijk om een saneringsplan op te stellen. Daarbij is kennis van de wetgeving en mogelijkheden om subsidie te verkrijgen onontbeerlijk. Schuurman Milieu Civiel kan u adviseren in het opstellen van het saneringsplan en het verkrijgen van subsidies.

[rev_slider bodem]
Uw bodemonderzoek in deskundige handen

Heeft u plannen voor nieuwbouw of verbouw van uw woning of bedrijfspand? Of gaat u een woning, bedrijfspand of perceel kopen of verkopen? Dan is het meestal noodzakelijk om de bodemkwaliteit vast te stellen. Dit gebeurt door het laten uitvoeren van bodemonderzoek volgens door de overheid vastgestelde NEN-richtlijnen. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt inzichtelijk of een bodem al dan niet verontreinigd is en hoe op een juiste en verantwoorde wijze met uw bodem moet worden omgegaan. Mogelijk resulterend in een aanpak van de verontreiniging.

Schuurman Milieu Civiel verzorgt voor u het traject van bodemonderzoek op een pragmatische en kosteneffectieve manier, benaderd vanuit uw probleem en uw budget. Niet blijven onderzoeken om te onderzoeken, maar onderzoek doelmatig en effectief.

De aanpak van het bodemprobleem

Als uit bodemonderzoek blijkt dat er een bodemprobleem is, stelt Schuurman Milieu Civiel voor u een saneringsplan op. In overleg met u wordt gekeken naar de inrichting van het terrein, waarbij gekozen wordt voor een sanering die past bij de functie van het terrein.  De bodem van uw bedrijfsterrein hoeft niet schoner dan die van een groentetuin. Hieruit volgt een zogenaamde kosteneffectieve en functiegerichte sanering passend binnen de ruimte die de wetgever laat in de saneringsmogelijkheden.

Begeleiding en coördinatie van de werkzaamheden zijn mede van belang voor een optimaal resultaat van de te treffen maatregelen. U wilt immers grip houden op kosten en tijd. Door middel van directievoering of detachering bij uw bedrijf of organisatie leidt Schuurman Milieu Civiel uw bodemsanering in goede banen.

Direct contact opnemen